ทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวีบุณยเกตุประจำปี๒๕๕๘

ด้วยมูลนิธิทวีบุณยเกตุจะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษาที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญโท หรือปริญญาเอก ในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับรอง จำนวน ๕ ทุน มีมูลค่าทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) เป็นทุนสนับสนุนให้เปล่า ไม่มีข้อ พูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง ความละเอียดแจ้งตามหนังสือสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ที่ ศธ ๕๒๑๑๐๖๙/๐๖๓๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships

ด้วยรัฐบาลออสเตรเลีย จะมอบทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships เพื่อ ศึกษาต่อใน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถสมัครรับทุนได้ที่https://internationaleducation.gov.au/endeavour โดยทุน Endeavour Scholarships and Fellowships จะมอบให้แก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคล ทั่วไปใน 125 ประเทศทั่วโลก โดยแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ – ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship) – ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) – ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship) –…