ทุนสนับสนุนการวิจัย

เปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

องทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการส่งเสริม สนับสนุน หรือ ให้ความช่วยเหลือ หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา สำหรับดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามมาตรา 26 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 โดยการส่งข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวต้องดำเนินการเสนอขอในนามของหน่วยงานเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ / กิจกรรม มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ทางอีเมล drunit.rmuti@gmail.comภายในเวลา 23.59 น. เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป หากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด สถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอโครงการ / กิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้น เอกสารที่เกี่ยวข้อง 00001-(แบบฟอร์ม)_แบบคำขอรับทุน.doc 00002-หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ.PDF 00003-ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ.pdf

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมกับเอกชนในเชิงพานิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เครือข่ายประสานงานด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอส่งข้อกำหนดโครงการ (TOR) ทุนสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ สกอ.กำหนด หน่วยประสานงานด้านการวิจัยฯ ขอให้ส่งเอกสารแนวคิดเบื้องต้นโครงการวิจัย (Concept Paper) จำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกช้อมูลจำนวน 1 แผ่น ถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายในวันที 16 ธันวาคม 2558 สามารถดูรายละเอียดและดาว์นโหลดเอกสารได้จาก www.sut.ac.th/ird

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยละนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หน่วยงานประสานงานด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอส่งข้อกำหนดโครงการ(TOR) ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษษเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ สกอ.กำหนด หน่วยประสานงานด้านการวิจัยฯ ขอให้ส่งเอกสารแนวคิดเบื้องต้นโครงการ (Concept Paper) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จำนวน 10 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลจำนวน 1 แผ่น ถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิการยน 2558 สามารถดูรายละเอียด และดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ http://ird.sut.ac.th/lnern/