ทุนอุดหนุนงานวิจัย

ขอประชาสัมพันธ์ุเปิดรับข้อเสนอ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561 เพื่อสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โดย สกว.จะสนับสนุนทุนวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผ่านการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561 หากนักวิจัยท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://industry.trf..or.th โดนส่งเอกสาร มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือ งานวิจัยประจำวิทยาเขต ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอ “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3

กองทุนสนับสนุนการวิจัย  เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก.ต่อยอด” เพื่อให้ดุษฏีบัณฑิต คปก. ได้ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องภายเนื่องภายหลังจากสำเร็จการศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย ทั้งในการเขียนข้อเสนอโครงการและการทำวิจัยต่อยอดจากวิทยานิพนธ์หรือในสาขาใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เป็นการเพิ่มรายได้ต่อเดือน และสามารถปลีกตัวจากภาระงานประจำจัดสรรเวลามาทำการวิจัย ตลอดจนสร้างระบบการทำงานวิจัยเป็นทีม/เครือข่าย โดยนักวิจัยพี่เลี้ยงช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด และเพื่อให้การพัฒนาดุษฎีบัณฑิต คปก. ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงให้ประสบผลสำเร็จ สามารถก้าวหน้าไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัย คปก.ต่อยอด รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 หากนักวิจัยท่านใดสนใจสามารถสมัครผ่านระบบทุนวิจัย คปก.ต่อยอด ออนไลน์ ของ คปก. http://rgjadvanced.trf.or.th หรือ เข้าสู่ระบบสมัครผ่านทาง เว็บไซต์ คปก. http://rgj.trf.or.th เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

แจ้งนักวิจัยที่เคยได้รับทุนวิจัยงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่ปีงบ 2555-2559 ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบ NRMS

ตามที่นักวิจัยทุกท่านได้เสนอขอรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระบบ NRMS เรียบร้อยแล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้งให้นักวิจัยที่เคยได้รับทุนวิจัยงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2559 ดำเนินการรายงานผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบ NRMS ในหัวข้อ Research Evaluation เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ 2562 ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความกรุณาท่านแจ้งนักวิจัยในสังกัด ที่เคยได้รับทุนวิจัยงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่งบประมาณ 2555-2559 ดำเนินการอัพเดทข้อมูลข้างต้นให้แล้วเสร็จภายใน 24 พฤศจิกายน 2560 เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ โดยสามารถดูรายละเอียดการอัพเดทข้อมูลได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจำปี 2561”

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุน กระตุ้นให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ได้แสดงแนวคิดและความความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีเวทีในการนำเสนอผลงานต่อสาธาณณะ เกิดความสนใจในการก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ในอนาคต ในการนี้ วช. ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ที่มีความสนใจด้านการประดิษฐ์คิดค้นส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม   

ชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562

เรียนนักวิจัยทุกท่าน เนื่องจากกำหนดการ ประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ “ชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562” สัญณาณหลักจาก มทร.อีสาน นครราชสีมาขัดข้องไม่สามารถถ่ายทอดสัณญาณมาในการประชุมดังกล่าวได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอส่งเทปบันทึกการชี้แจงมาเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอการวิจัย รายจ่ายตามเทปบันทึกด้านล่างนี้ ——————————————————————————— นักวิจัยที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 62 ให้ท่าน ส่งข้อเสนอโครงการ 1 ชุด พร้อม CD บันทึกข้อมูล 1 แผ่น ส่งมาที่ แผนกงานวิจัยและพัฒนา ภายใน วันที่ 14 กันยายน 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. (เนื่องจากต้องรวบรวมข้อเสนอ ส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560) ——————————————————————————— ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 085-3654990 ณิชาภา 089-9171107 ชัชวาลย์ https://www.facebook.com/ird.rmuti?hc_ref=ARQPuQZNH5cIQKJSSGUnnQ7pCr825KpBhgwEYAeDLb_ykH1Gaj2FwH_KXvFQHtimzv0&fref=nf&pnref=story

แจ้งขอขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) สำหรับนักวิจัยทุกประเภท

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพยังไม่มีกำหนดเปิดรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากข้อมูลข้างต้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแจ้งขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับนักวิจัยทุกประเภท (นักวิจัยหน้าใหม่และนักวิจัยหน้าเก่า) ให้ท่านทราบ และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งแนวทางขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย 62

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ท่านทราบตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ เมื่อระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS ในส่วนของการส่งข้อเสนอการวิจัยใหม่ (NRMS Pre-audit) เปิดสถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป รายละเอียดในการเปิดรับข้อเสนอวิจัย ตามไฟล์แนบ

แจ้งกำหนดการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยข้อเสนอการวิจัยที่ส่งมาต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาของงานวิจัยนั้นๆ ก่อนส่งข้อเสนอการวิจัยเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  (National Research Management System : NRMS) ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแจ้งกำหนดการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ท่านทราบตามไฟล์ที่แนบท้ายข่าวนี้ เพื่อให้ท่านทราบความเคลื่อนไหวของการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นระยะๆ กำหนดการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 61

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ร่วมมือกันบริหารแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ  และเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผ่านระบบ NRMS โดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว วช. จึงได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รายภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้…

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยประเภทงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากรัฐบาลในทุกๆ ปี ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรในสังกัดทราบ หากท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดทำข้อเสนอการวิจัยฯ พร้อมทั้งปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ตามเอกสารต่างๆ ที่แนบท้ายข่าวนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง **** – แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   สำหรับนักวิจัย 1. แบบเสนอโครงการวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย) 2. คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย) 3. แบบเสนอแผนงานวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยชุด) 4. คำชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยชุด) 5. แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 6. เอกสารแนบ 1-แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 7. เอกสารแนบ 2-แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-พ.ศ.2560) 8. เอกสารแนบ3-ขั้นตอนการจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย…