ทุนอุดหนุนงานวิจัย

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ : พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำหรับคนพิการ

ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาสิงประดิษฐ์และนวัตกรรมสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ดังต่อไปนี้ ๑. แนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ ๒. แบบสำรวจความต้องการสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการ ๓. แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ (แบบเสนอโครงการวิจัย) ๔. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmuti.ac,th/2015 กรุณาส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 3 ชุด พร้อมหนังสือนำส่งตามสายงาน มายังสถาบันและพัฒนา และส่งข้อเสนอโครงการฯ ทางอีเมล์ rdrmuti@hotmail.com ภายในวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มตามไฟล์แนบ

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560ให้ท่านทราบ ท่านที่สนใจสามารถร่วมส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนดังกล่าวได้ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 1.ส่งข้อเสนอการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามแบบที่เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) กำหนดโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามลิงค์ด้านล่าง และส่งมายังถาบันวิจัย และพัฒนาภายในวันที่ 8กรกฎาคม 2559 2.กรอกข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)http://www.nrms.go.th/ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : http://ird.rmuti.ac.th/2015/index.php/8-2016-03-31-07-59-32/70-2016-06-02-07-53-24.html

ประชาสัมพันธ์รัฐคูเวตได้เชิญชวนให้ประเทศไทยเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับรางวัล “Al- Sumait Prize 2016”

รัฐคูเวตได้เชิญชวนให้ประเทศไทยเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับรางวัล “Al- Sumait Prize 2016” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลหรือสถาบันที่มีผลวิจัยที่สร้าง ความก้าวหน้าด้านความมั่นคงทางอาหาร สาธารณสุข และการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฎิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ปี 2559

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ. 0509(4)ว 1358 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เรื่อง การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการวิจัย เรื่องการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน

ประชาสัมพันธ์การเสนอ โครงการวิจัยดังกล่าว ให้กับคณาจารย์และผู้สนใจเสนอโครงการวิจัย สามาถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บ ไซตฺ์รัฐสภา http://library2.Parliament.go.th/library/res-dev.htrml และสามารถยื่นแบบเสนอ โครงการวิจัยตามประกาศสำนักงานฯ ได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ที่กลุ่มงานงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

เปิดรับสมัครโครงการในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยโครงการในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาคือ การเสนอของบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ,โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัย,พัฒนาบุคลากรวิจัย,พัฒนาระบบวิจัยและการบริหารจัดการ ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนหน่วยงานท่านร่วมส่งโครงการในลักษณะบูรณาการด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยหากสนใจ  ส่งโครงการฯ ให้ดำเนินการ ดังนี้

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา ที่ วช.๐๐๐๒/ว๗๖๐๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นฯ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทยและจีน รวมถึงประเด็นปัญหาทางสังคมศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ หากนักวิจัยท่านใดสนใจ สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ htttp://nrct.go.th ภายในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยละนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หน่วยงานประสานงานด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอส่งข้อกำหนดโครงการ(TOR) ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษษเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ สกอ.กำหนด หน่วยประสานงานด้านการวิจัยฯ ขอให้ส่งเอกสารแนวคิดเบื้องต้นโครงการ (Concept Paper) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จำนวน 10 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลจำนวน 1 แผ่น ถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิการยน 2558 สามารถดูรายละเอียด และดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ http://ird.sut.ac.th/lnern/

ประกาศผลการจัดสรรโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มาดำเนินการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 นั้น บัดนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ท่านทราบตามไฟล์ดังแนบ – โครงการวิจัยประเภทองค์ความรู้ ดาว์นโหลด – โครงการวิจัยประเภทถ่ายทอดเทคโนโลยี ดาว์นโหลด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกงานวิจัยและพัฒนา 0 4415 3062 ต่อ 1310 หัวหน้าแผนกงานวิจัย 1300

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (งบ สกอ.) ประจำปีงบประมาณ 2559

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยยประจำปี งบประมาณ 2559 สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (งบ สกอ.2559) โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเน้นให้สอดคล้องกับโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น 2. โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานรากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ หากนักวิจัยท่านใดสนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ที่ http:/ird.rmuti.ac.th/2015 และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของงานวิจัยแต่ละกลุ่มอย่างเคร่งครัด และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558