บริการวิชาการ

ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทุกสาขาวิชาที่สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://ird.rmuti.ac.th/2015/ กรุณาส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 5 ชุด และ แบบสำรวจความต้องการหมู่บ้าน จำนวน 1 ชุด พร้อมหนังสือส่งตามสายงาน มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการมาทางอีเมล์ rdrmuti@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เอกสารเพิ่มเติม  

ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ

ขอส่งเอกสาร ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://service.gs.kku.ac.th/training รายละเอียดดัง เอกสารแนบมาพร้อมนี้  

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุม หมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน : หมู่บ้านราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้คนในหมู่บ้าน/ชุมชน นำองค์ความรู้หลากหลายศาสตร์วิชาที่ได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชนน์ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในแต่ละบริบทของหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นๆ จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน : คัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ด้วย งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน : คัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาวิเคราะห์และสังเคราะห์จนเกิดประโยชน์ทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคไปถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยพิจารณาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 เอกสารเพิ่มเติม