พัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมงานตลาดนัดนักวิจัย “สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา สู่การพัฒนาเด็กไทย”

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีกำหนดจัดงานตลาดนัดวิจัย “สร้างองค์ความรู้ ต่อยอด นวัตกรรมเพื่อการศึกษา สู้การพัฒนาเด็กไทย” เพื่อส่งเสริม กระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้เครือข่ายวิจัยทางการศึกษาและเครือข่ายนักวิจัยสาขาอื่นๆ ได้นำเสนอองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี ที่สามารถนำมาประยุกต์และต่อยอดสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาการศึกษาของประเ้ทศไทย ในระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2559+ ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”

อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคมนักวิจัย ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ ๑๐ ซึ่งมีกำหนดจัด วันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช.๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ เพื่อขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพ ดังรายละเอียดในโครงการที่แนบมาพร้อมนี้