วารสารวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร วิชาการ โดยเปิดรับบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการ การเงิน การตลาด การบัญชี อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ รัฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายละเอียดดัง เอกสารแนบมาพร้อมนี้

ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการ พิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://research.yru.ac.th/e-journal รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้  

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารวิชาการนานาชาติ Research and Knowledge โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยครอบคลุมวิทยาการด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ(ราย 6 เดือน) และได้ดำเนินการตีพิมพ์ไปแล้ว 2 ฉบับ รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์ที่แนบ

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท.

ขอเชิญส่งวารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท.ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559) รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่สังคมทั้งในแวดวงวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีกำหนดการออกปีละ 2 ฉบับ รายละเอียดเพิ่มเติม 

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และกองบริหารงานวิจัย ได้จัดทำวารสารวิจัยสถาบัน มข. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันที่มีคุณค่าสู่แวดวงวิชาการและผู้สนใจ ตลอดจนเพื่อเป็ฯสือกลางในการรายงานความก้าวหน้าและแนวคิดในการวิจัยสถาบันของมหาวิทลาลัยขอนแก่นและสถาบันการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น โดยกำหนดออกวารสานวิจัยสถาบัน ปิละ 3 ฉบับ ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองบริหารงานวิจัย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์พร้อมอัพโหลดบทความได้ที่ www.irj.kkku.ac.th 

ขอร่วมส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตร์ปริทรรศน์

ด้วยศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จัดทำโครงการวารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงเรียน/เจริญพร ผู้สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตร์ปริทรรศน์ ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้