ส่งผลงานเข้าประกวด

ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โดยกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์สามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวันได้