หลักเกณฑ์การทำวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: ICH GCP)

ด้วย เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ครั้งที่ 4 (ภาคอีสาน) ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษามีความรู้เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัย และการเคารพสิทธิของสามาสมัครตามหลักจริยธรรมสากล ซึ่งนำไปสู่การวิจัยที่ได้รับมาตรฐาน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2551 ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมากยิ่งขึ้นนั้น ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความร่วมมือจากท่าน ดังนี้ 1. สำรวจรายชื่อโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนตัว 2. ให้คณะรวบรวมรายชื่อโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนตัวตามแบบฟอร์มดังแนบ  พร้อมทั้ง แบบเสนอโครงการวิจัย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://ird.rmuti.ac.th/2015/index.php/2015-03-09-02-23-10/2015-03-09-02-35-7/2015-03-17-02-09-30.html 3. ส่งเอกสารมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 4. โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 5. สถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านตามสายงานบังคับบัญชา 6.สถาบันวิจัยและพัฒนาขอยกเลิกโครงการวิจัยที่เคยขึ้นทะเบียนกับสถาบันวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2559 โดยนักวิจัยสามารถนำโครงการดังกล่าวมาขึ้นทะเบียนใหม่ได้ในปีงบประมาณ 2560 อนึ่งหากนักวิจัยไม่ลงทะเบียนโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนตัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศกับโครงการวิจัยที่ขอใช้งบประมาณส่วนตัว ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ…

แจ้งการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้งให้หน่วยงานทราบเกี่ยวกับการเสนอของบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีความครบถ้วนในรายละเอียดประวัติคณะผู้วิจัย และการจัดทำข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อันเป็นประโยชน์แก่นักวิจัยในการยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานแจ้งนักวิจัยที่มีความประสงค์จะส่งข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของนักวิจัยให้เป็นปัจจุบัน 2.รายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการวิจัย นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดคู่มือประกอบการดำเนินการในข้อ 1 และ 2 ได้ที่ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)http://www.nrms.go.th/Manual.aspxและสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับข้อมูลข้างต้น เพื่อประโยชน์ในการยื่นข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อไป

แจ้งขั้นตอนและแบบฟอร์มสำหรับข้อเสนอโครงการที่ขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ตามพระราชบัญญัติเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้โครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลองจะต้องมีการพิจารณาคัดกรองข้อเสนอการวิจัยจากคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันก่อน สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดทำขั้นตอนและแบบฟอร์มสำหรับข้อเสนอโครงการที่ขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ขึ้น แผนกงานวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้สัตว์ทดลองทราบเกี่ยวกับขั้นตอนและแบบฟอร์มสำหรับข้อเสนอโครงการที่ขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ดาว์นโหลดเอกสาร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ จึงกำหนดจัดโครงการฝึกปฏิบัติการและติดตามผลการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน และการเขียนผลงานวิเคราะห์ของบุคลากรสายสนับสนุน รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

แจ้งขั้นตอนปฏิบัติงานสำหรับโครงการต่อเนื่อง

ตามหนังสืองานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ มทร.อีสาน 1200/1708 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยได้แจ้งเกี่ยวกับโครงการวิจัยต่อเนื่องให้ท่านทราบว่า “กรณีโครงการวิจัยต่อเนื่อง ให้ชะลอการดำเนิน การทำสัญญาและเอกสารต่างๆ ก่อน เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ระหว่างการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานสำหรับโครงการต่อเนื่อง และจะแจ้งให้ท่านทราบในลำดับต่อไป” นั้น และจากการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแคแดง ได้มีมติเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานสำหรับโครงการต่อเนื่อง ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จืงขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการตามเอกสารที่แนบต่อไปนี้  

ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนำส่งสำเนาหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานีที่ศธ ๐๕๔๗.๐๗/๒๙๕๒ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกรอบ การวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานีรายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. และประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน) ที่ สวก ๐๕๐๐/ว๒๒๕๖ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง เชิญเข้า ร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. และประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ใน วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

อ้างถึงหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติด่วนที่สุด ที่ วช ๐๐๐๔/ว๕๐๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอการ วิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องลายทองบอลรูม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานีรายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเรื่อง การ ยอมรับวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (RMUTSB ACADEMIC JOIRNAL)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิเรื่อง การยอมรับวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (RMUTSB ACADEMIC JOIRNAL) ซึ่งวารสารดังกล่าวได้รับการยอมรับจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าเป็น วารสารวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชากรสำหรับเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเรื่อง การยอมรับวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (RMUTSB ACADEMIC JOIRNAL) ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบ