หลักเกณฑ์การทำวิจัย

ขอเชิญร่วมงาน “แถลงข่าวร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ (สลช.) ได้กำหนดจัด “แถลงข่าวร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ในวันจันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 วช. รายละเอียดเพิ่มเติม 

ขอแจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำจัดจ้างโครงการวิจัย

ตามหนังสือหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ศธ ๐๕๘๖ (ตสน)/ ๓๔๘๐ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำจัดจ้างโครงการวิจัย นั้น เพื่อ ให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำจัดจ้างโครงการวิจัย ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้