อบรมเชิงปฏิบัติการ

ประชาสัมพันธ์เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 7-11 สิงหาคม 2560 จัดโดย เครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เป็นนักวิชาการ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการต่าง ๆ 3. ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น 4. มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต 5. เป็นผู้ที่สนใจจริงและมุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอด หลักสูตรและได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด 6. ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่ก าลังศึกษา ในระดับปริญญาโทหรือ ปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยที่ ด าเนินการจัด 7.…

ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร ตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้  

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม”การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย R2R”

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำ จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานต่อการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีตำแหน่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม http://rdi.ssru.ac.th/R2R2015  

ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรม หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

ด้วยสถานการศึกษาต่อเนื่อง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการติพิมพ์ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ Beach Garden Hotel (โรงแรมสวนบวกหาด ชำอำ) จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์คุณภาพการเขียนผลงานวิจัย การเขียนตำรา และบทความวิชาการ เพื่อการติพิมพ์เผยแพร่ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท 1. 2. 

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ ๑ “

้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนำส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานพัฒนาการ วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่สวก ๐๖๐๐/ว.๘๑๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับ การฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ ๑” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม อิสติน แกรนด์สาทร กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดหลักสูตรการอบรมภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย ทุกหลักสูตรอบรม ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.rdi.ssru.ac.th/researchcenter/  

ห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กำหนดจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย : โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องมรกตอีสาน (ชั้น ๕) อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เกิดความมั่นใจในการทำงานวิจัย เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัยหน้าใหม่ให้มากขึ้น และเพื่อพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง” รูปแบบการวิจัยสุขภาพ การใช้สถิติขั้นสูง รุ่นที่ 17 “

ด้วย วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ” รูปแบบการวิจัยสุขภาพ การใช้สถิติขั้นสูง รุ่นที่ 17 ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการการออกแบบงานวิจัยแบบหลายกลุ่ม และแบบนับการใช้ และตามระยะเวลาที่ต้องการการวัดผล การรวบรวมข้อมูล การหาขนาดตัวอย่าง และกลยุทธการสุ่มตัวอย่าง ตลอดจนสถติขั้นสูง ระยะเวลาการอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม