อบรม สัมมนา

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับโลก

ขอเรียนเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับโลก Routine to Research for World Class นั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ เพื่อมาพัฒนางานประจำของตนสู่งานวิจัยระดับโลก และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถในการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ รายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญประชุมระดมสมอง “วิจัยรถเมล์ไฟฟ้า”

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วข.) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมระดมสมอง เรื่อง”วิจัยรถเมลย์ไฟฟ้า” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนางานวิจัย้านรถเมล์ไฟฟ้า ในวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชติ์ ชั้น ๑ อาคาร วช.๑ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nrct.go.th/th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/1218/.aspx#.VdQ65Pmqqko

ประชาสัมพันธ์การอบรม การใช้ “Regression Models” ในงานวิจัย

ด้วยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้จับอบรมวิจัย เรื่อง “การใช้ Regression Models ” ในงานวิจัย” ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ (5-2) ชั้น 5 อาคารสำนักอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและการสื่อสารได้จริง (BEC) ณ ประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนำส่งสำเนาหนังสือ โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ECE) ที่ คล.๐๐๒/๒๕๕๘/BEC-UK/๐๐๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและการสื่อสารได้จริง (BEC) ณ ประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลา ๗ สัปดาห์รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้