โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

แจ้งผลการพิจารณา โครงการ อพ.สธ. งบประมาณ 2561 มทร.อีสาน วข.สุรินทร์

ประชาสัมพันธ์แจ้งหัวหน้าโครงการที่เสนอของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่ผ่านการพิจารณา ให้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม ง.8 และส่งกลับมาที่ อีเมล์ thanaphat2522@gmail.com ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายธนภัทร นมัสไธสง แผนกงานวิจัยและพัฒนา โทร.1310 ,1300 สามารถดาว์นโหลดเอกสารโครงการตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ขอเชิญร่วมส่งโครงการเพื่อเข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ. มทร.อีสาน

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีภารกิจการเข้าร่วมสนองพระราชดำริโดยอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 คือ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรฒ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมและสนองโครงการพระราชดำริฯ โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (อพ.สธ.-มทร.อีสาน) ทั้งนี้ อพ.สธ.-มทร.อีสาน จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการสนองพระราชดำริ ที่มีการดำเนินการงานสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการสำรวจเก็บรวบรวมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรของประเทศไทย ในการนี้ อพ.สธ.-มทร.อีสาน จะมีการจัดทำแผนแม่บท ระยะที่ 5 ปีที่ 6 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-พ.ศ.2564 จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญร่วมส่งโครงการเพื่อเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการ อพ.สธ.-มทร.อีสาน ตามหัวข้อที่กำหนด (ตามเอกสารแนบ 1) โดยเขียนแบบเสนอแนวคิดการทำโครงการเบื้องต้น (Concept Paper) เอกสารแนบ 2 ) ส่งมายังแผนกงานวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตสุรินทร์ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1310 (ธนภัทร) ดาว์นโหลดไฟล์แนบ